Former Events

WiTechs Annual Meeting

2020

Tuesday

16th of June

At

15:00-17:00

Place

Online

The Agenda

 • 1.

  Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

 • 2.

  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 • 3.

  Val av protokolljusterare och rösträknare.

 • 4.

  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 • 5.

  Fastställande av dagordning.

 • 6.

  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 • 7.

  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 • 8.

  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

 • 9.

  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 • 10.

  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

 • 11.

  Val av
  a) val av vice ordförande för en tid av 1 år.
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
  c) 1 revisor. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

 • 12.

  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Former events

Contact

Please send us an email if you have any questions or ideas!

Social

© WiTech 2020.
Design och layout av Sund Studio.