WiTech Annual Meeting 2022

WiTech Annual Meeting 2022

by
85 85 people viewed this event.

Welcome to WiTech IT network annual meeting! 

If you would like to be part of the WiTech IT-network board 2022-2023, please contact us! 

The documents for the meeting will be published on our website www.witech.nu latest one week prior to the meeting. 

The agenda for the meeting: 
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

9.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

11.  Val av representanter 2022-2023

a) val av vice ordförande för en tid av 1 år. 
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
c) 1 revisor. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

12.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

When: Tuesday, June 28th of June
Time: 16:00-17:00
Where: Online  – Link will be sent out to registered participants. 

Best Regards,
Jeanette Schwartz
Chairman, WiTech IT-network

 

Date And Time

2022-06-28 @ 16:00 to
2022-06-28 @ 17:00
 

Location

Share With Friends

Contact

Please send us an email if you have any questions or ideas!

Social

© WiTech 2022.
Design and layout by Sund Studio.