WiTech Annual Meeting 2023

WiTech Annual Meeting 2023

by
88 88 people viewed this event.

Welcome to WiTech IT/Tech network annual meeting! 

If you want to join the WiTech IT/Tech network board 2023-2024, please contact us

The documents for the meeting will be published on our website www.witech.nu latest one week prior to the meeting. 

The agenda for the meeting: 
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

9.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

10.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

11.  Val av representanter 2023-2024

a) val av ordförande och vice ordförande för en tid av 1 år 
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
c) 1 revisor. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

12.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

When: Tuesday, June 20th of June
Time: 17:00-18:00
Where: Online  – Link will be sent out to registered participants. 

Best Regards,
Jeanette Schwartz
Chairwoman, WiTech IT/Tech network

To register for this event please visit the following URL: https://forms.gle/SRyttCsgiZu8U6Vd8 →

 

Date And Time

2023-06-20 @ 17:00 to
2023-06-20 @ 18:00
 

Location

Online event

Share With Friends

Contact

Please send us an email if you have any questions or ideas!

Social

© WiTech 2022.
Design and layout by Sund Studio.